ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

1.Дані про плановану діяльність і шляхи її здійснення: робочим проектом передбачається здійснити нове будівництво літніх вольєрів “Острів звірів” за адресою: пл. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві.  Метою будівництва літніх вольєрів є покращення умов утримання та догляду за великими кішками, а також безпечного огляду експозиції усіма групами населення, у т.ч. МГН з забезпеченням вимог, які пред'являються до подібних об'єктів, здатності збереження необхідних експлуатаційних якостей на протязі установленого терміну експлуатації.

2. Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища.

На стадії проведення будівництва ймовірний вплив на:

- атмосферне повітря: викиди пилу недиференційованого за складом, зварювального та фарбувального аерозолів, відпрацьованих газів. Валова кількість викидів складе 14,9189 т, економічний збиток — 305,90 грн.;

- поверхневі та ґрунтові води: водоспоживання в обсязі 379,535 м3;

- ґрунти: земляні роботи - загальний обсяг розроблення ґрунту — 7,594 тис. м3;

- шумовий вплив: звуковий тиск на території найближчої житлової забудови на рівні 29,3 дБА не перевищить санітарно-геологічних норм;

-  рослинний світ: знесення багаторічних зелених насаджень, що підпадають під пляму будівництва - 14 чагарників і 17 дерев. Компенсаційні заходи - влаштування газону загальною площею 1059,0 м2, посадка хвойного чагарнику — ялівцю козацького — 31 од., самшиту — 28 од., туї -  9 од.

- тваринний світ: короткочасні викиди в атмосферу відпрацьованих газів від двигунів будівельної техніки, пилу недиференційованого за складом, що виділяється при проведенні земляних робіт, аерозолів розчинників - при фарбувальних і гідроізоляційних роботах, а також аерозолів зварювальних - при зварюванні металевих частин конструкцій та полімерних комунікаційних мереж;

- вплив відходів: основними відходами при будівництві літніх вольєрів  будуть: матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені (ганчір'я промаслене, 7730.3.1.06) - 0,053 т; відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд (4510.2.9.09 ) - 142,000 т; відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн, (7720.3.1.01 ) - 0,700 т; відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші (стоки біотуалету) (7720.3.1.03) — 2,464 т. Економічний збиток від розміщення відходів складе 5779,35 грн.;

- техногенне середовище: викиди оксидів азоту, сірки та вуглецю, аміаку, НМЛОС, метану, бенз(а)пірену та пилу недиференційованого за складом, зварювального аерозолю та розчинників, що мають різний ступень агресивності по відношенню до металів, будівельних конструкцій, полімерних матеріалів;

- радіологічний вплив: з метою попередження виникнення радіологічного впливу на всіх етапах будівництва,  передбачено проведення радіаційного контролю;

На стадії експлуатації ймовірний вплив на:

- атмосферне повітря: за рахунок викидів забруднюючих речовин утримання великих кішок. Валова кількість викидів складе 0,1469 т/рік, економічний збиток — 31,28 грн.;

- поверхневі та ґрунтові води: водоспоживання в обсязі 776,0  м3/рік, водовідведення не перевищить водоспоживання;

- соціальне середовище: вдосконалення умов утримання та догляду за тваринами, розвиток нових експозиційний майданчиків для огляду усіма групами населення, у т.ч. МГН

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику: Нове будівництво літніх вольєрів “Острову звірів” на території Миколаївського зоопарку не  відноситься до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (див. перелік до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.13 року № 808).

4. Перелік залишкових впливів: Виконана оцінка впливу на навколишнє середовище до робочого проекту “КУ Миколаївський зоопарк Нове будівництво літніх вольєрів “Острів звірів”за адресою: пл. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві”   показала, що вплив планованої діяльності слід оцінювати як локальний і допустимий.

Зважаючи на  поступовий характер проведення операцій, пов'язаних з будівництвом літніх вольєрів,  підключенням їх до інженерних мереж і влаштуванням території об'єкту, а також  допустимі викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, обсяги утворення відходів, шумовий вплив,    ризик забруднення об'єктів навколишнього середовища (атмосфери, ґрунту, ґрунтовних і поверхневих вод) є допустимим.

Проектовані літні вольєри “Острів звірів” не відносяться до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку (згідно переліку до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.13 року № 808).

У процесі нормальної експлуатації літніх вольєрів при дотриманні вимог природоохоронного законодавства України і, внаслідок прийнятної величини викидів забруднюючих речовин від проектованих джерел, ризик істотного забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин буде допустимим.

Ризик забруднення ґрунтів і ґрунтових вод зведений до мінімуму завдяки облаштуванню спеціальної конструкції покриття території вольєрів для вигулу тварин,  ретельному виконанню робіт з будівництва водонесучих мереж  та контрольних колодязів, гідроізоляції підземних частин споруд, дотриманню правил технічної експлуатації мереж і споруд, зберіганню відходів життєдіяльності у спеціально обладнаних місцях і своєчасному вивозу їх на звалище або передачі  спеціалізованим підприємствам на утилізацію.

Враховуючи достатню віддаленість поверхневих вод Бузького лиману і р. Інгул  від проектуємого об'єкту, вплив на поверхневі водні ресурси  відсутній. Прийнятний обсяг водоспоживання з існуючої системи водоспоживання та водовідведення  в існуючу систему каналізації дозволяє зробити висновок, що рівень впливу об'єкту на водні ресурси буде допустимим.

З урахуванням відсутності джерел техногенного шуму на території літніх вольєрів, є підстава вважати, що шум в процесі їх експлуатації  не перевищить допустимих санітарно-гігієнічних норм.

Ризик забруднення навколишнього середовища відходами, що утворюються в процесі планованої експлуатації, буде допустимим, враховуючи прийнятні обсяги їх утворення, а також передачу відходів на утилізацію спеціалізованим підприємствам або вивезення на міське звалище згідно укладеним договорам.

Враховуючи допустимі викиди в атмосферу забруднюючих речовин від проектованих джерел, ризик значного впливу на техногенне середовище, а також рослинний і тваринний світ при функціонуванні проектованого об'єкта не передбачається.

Ризик активної і масштабної зміни мікрокліматичних умов буде відсутнім.

Враховуючи освітньо-просвітницький та науково-дослідний профіль  діяльності  Миколаївського зоопарку і прийнятний вплив на об'єкти навколишнього середовища, а також естетичне задоволення відвідувачів після знайомства з експозицією зоопарку,  вплив на соціальне середовище буде позитивним.

По сукупності усіх розглянутих факторів, пов'язаних з будівництвом і експлуатацією літніх вольєрів для великих кішок Миколаївського зоопарку, випливає, що негативних екологічних, а також соціально-економічних процесів в Інгульському районі м. Миколаєва не виникне.

Залишковим впливом на навколишнє середовище буде знесення зелених насаджень, що підпадають під пляму забудови проектованих літніх вольєрів “Острову звірів” для великих кішок. Для компенсації прогнозуємого збитку передбачено облаштування газону звичайного площею 1059 м2. посадка чагарників — 68 од.

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості: згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 18.12.2003 №168 "Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля" та для вивчення думки зацікавленої громадськості розробником ОВНС складені тексти для публікації заяв про наміри і екологічні наслідки, діяльності що планується, які на підставі п.1.9 ДБН А.2.2-1-2003* "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, зданій і будівель" замовник повинен розмістити в засобах масової інформації.

6. Зобов'язання Замовника: при проведенні будівельних операцій, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією об'єкту, Замовник зобов'язується   виконувати всі вимоги технічної безпеки, своєчасно проводити контроль технічного стану машин і  механізмів та експлуатувати їх тільки у відповідності до технічних умов.

В разі виникнення аварійних ситуацій Замовник зобов'язаний негайно прийняти необхідні заходи для їх усунення, відновлення нормальної роботи та компенсації шкідливого впливу на навколишнє середовище за рахунок власних сил та коштів.

Копію заяви про екологічні наслідки (у т.ч. і на магнітних носіях), що підписана Замовником і Генпроектувальником, необхідно подати для подальшого контролю в місцеві органи влади.